AGB Koerier


Go to content

Alg.voorw.

Voorwaarden

De Algemene bepalingen van agb koerier

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. AVC: Algemene Vervoerscondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).

3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde

af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.

5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichtingen heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichtingen van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, die voor de aflevering van de goederen moeten worden ingevuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 500,- per zending. mits er op de opdracht bon aangetekend is dat de koerier de goederen in slechte staat of dat de goederen ondeugdelijk verpakt is .

Artikel 5.1 Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco.

Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden: voor de schade aan de zending zelve maximaal € 500,- per zending; voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het bestemd, maximaal 2x de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd .mits er op de opdracht bon vrachtbrief aangetekend is dat de koerier de goederen in slechte staat of dat de goederen ondeugdelijk verpakt zijn , of slecht geëtiketteerd is .

Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Artikel 5.2 Vertraging

Indien de zending word afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 500,- per zending. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij: lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig; de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient; voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing. Toelichting: Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen.

artikel 6 de gebruiker is niet aansprakelijk voor goederen die verboden zijn volgens de wet bedreigde diersoorten , explosieve ,

wapens , illegale drugs , en alles waar BTW voor afgedragen dient te worden .

de gebruiker gaat ervan uit dat de opdrachtgever geen kwade bedoelingen heeft en de Nederlandse wet handhaaftHome Page | Onze auto's | Wie zijn wij | Voorwaarden | Montage | Onderhoud | Koeriers dienst | Bestel dienst | Contact | Links | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu